Sinhala and Tamil Navigation System

 
 

Team

  • R.Sanjaiyan (E/04/256)
  • S.M.P.T.K Senevirathne (E/04/268)

Supervisors

  • Dr. Roshan G. Ragel
  • Dr. Cyril Kariyawasam